Skontaktuj się z nami + 48 791 922 849!

Polityka prywatności

I.INFORMACJE OGÓLNE

1. Polityka prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych w sklepie internetowym Artrosmed, którego właścicielem jest firma Artrosmed Sp. z o.o.

2. Administratorem danych osobowych na stronie sklepu internetowej Artrosmed dostępnej pod adresem www.sklep.artrosmed.pl jest firma Artrosmed Sp. z o.o. wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki posiadającego: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Opolska 149; 52-013 Wrocław; NIP: 8992798636; REGON:365462427.
3. Firma Artrosmed Sp. z o.o. będąca właścicielem sklepu internetowego www.sklep.artrosmed.pl zwanym w dalszej części „Sklepem” oświadcza, że dokłada wszelkich starań w celu właściwego zabezpieczenia powierzonych danych i w tym zakresie działa zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności prawa polskiego oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(RODO)

II. DANE OSOBOWE I ICH PRZETWARZANIE

1.Podanie danych osobowych przez Klienta sklepu internetowego Artrosmed jest dobrowolne.  Dane osobowe Klienta sklepu internetowego Artrosmed przetwarzane będą na potrzeby związane z rejestracją w Sklepie oraz w przypadku udzielenia stosownej zgody, do marketingu naszych produktów i usług oraz udziału w usłudze Newsletter. W przypadku zakupu produktów, dane osobowe przetwarzane będą w celu prawidłowej realizacji umowy kupna – sprzedaży naszych produktów, jak też ich wysyłki. Niepodanie danych osobowych niezbędnych do zawarcia umowy kupna – sprzedaży skutkuje odmową zawarcia umowy.

2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w zakresie rejestracji użytkownika w Sklepie, marketingu produktów i usług oraz udziału w usłudze Newsletter jest udzielona zgoda, natomiast w przypadku zakupu produktów przetwarzanie danych jest konieczne w celu realizacji umowy.

3.W przypadku dokonania rejestracji oraz złożenia zamówienia w Sklepie prowadzonym przez Artrosmed Sp. z o.o. zebrane w ten sposób dane osobowe służą do założenia konta Klienta, obsługi i realizacji zamówień. 

4. Sklep zbiera następujące dane osobowe za pośrednictwem www.sklep.artrosmed.pl oraz innych form komunikacji, w przypadku dokonywania zakupów tj.:

– imię i nazwisko, 

– adres zamieszkania lub korespondencyjny,

– numer telefonu,

– adres e-mail,

– ewentualnie inne dane mogą być pobierane w ramach prowadzenia określonych spraw lub mogą być podane przez Państwa jako użytkowników naszego Sklepu za pośrednictwem poczty elektronicznej, formularza kontaktowego dostępnego w Sklepie, poczty tradycyjnej lub przy kontakcie telefonicznym.

5. Podanie danych wskazanych w punkcie poprzedzającym jest konieczne w przypadkach wskazanych, w tym w szczególności:

a) w celu skorzystania z oferty dostępnej w naszym sklepie poprzez złożenie zamówienia za pośrednictwem formularza zamówienia, 
b) w celu realizacji zamówienia,
c) w celu odpowiedzi na pytania oraz umożliwienie kontaktu za pośrednictwem poczty elektronicznej, formularza kontaktowego dostępnego na stronie internetowej Sklepu, poczty tradycyjnej lub kontaktu telefonicznego,
d) w celu rejestracji na stronie internetowej Sklepu,
e) w celu realizowania usługi subskrypcji Newslettera.

6.Dane osobowe będą przechowywane do momentu wycofania przez użytkownika zgody lub maksymalnie do 5 lat od momentu zrealizowania zamówienia.

7. Dane osobowe będą przekazywane do firm obsługujących internetowy Sklep w zakresie teleinformatycznym, prawnym oraz realizującym dla nas działania marketingowe, jak również realizujących dostawę produktów. 

III.PRAWA KLIENTA

1.Użytkownik ma prawo żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania jego danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, Klient, którego dane dotyczą, ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia.

2.Użytkownik ma prawo żądania od Administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących jego danych osobowych, a Administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe. W tym celu należy wysłać stosowne żądania za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres sklep@artrosmed.pl lub też pisemnie na adres: Artrosmed Sp. z o.o. ul. Opolska 149, 52-013 Wrocław.

IV.PLIKI COOKIES

1.Administrator może używać plików cookies, kiedy użytkownik korzysta z usług dostępnych za pośrednictwem serwisu internetowego. Pliki cookies, które mogą zostać użyte na stronach internetowych serwisu są kojarzone wyłącznie z przeglądarką danego komputera – użytkownik jest anonimowy (bez podawania imienia lub nazwiska użytkownika). Są to informacje zapisywane przez serwer Administratora na komputerze użytkownika, które mogą być odczytane przez serwer Administratora przy każdorazowym połączeniu się z komputera użytkownika. Pliki cookies dostarczają danych statystycznych o ruchu użytkowników i korzystaniu przez nich z poszczególnych stron serwisu Administratora.

2.Administrator może także umieszczać pliki cookies w celu monitorowania ruchu użytkowników w serwisie.

3. Użytkownik może w każdym czasie wybrać sposób obsługi plików cookies w strefie internetowej poprzez zastąpienie automatycznej obsługi plików cookie na obsługę indywidualną. Szczegółowych informacji w tym zakresie udzielają dostarczyciele programów do obsługi strefy internetowej (przeglądarek), zazwyczaj w zakładce „opcje internetowe” lub podobnej. Wyłączenie opcji akceptowania plików cookies przez użytkownika w swojej przeglądarce – zablokowanie, monitowanie ich może spowodować utrudnienia czy wręcz uniemożliwić korzystanie z niektórych usług Administratora.  

V. ZABEZPIECZENIE DANYCH OSOBOWYCH

Serwis jest zabezpieczony w środki bezpieczeństwa mające na celu ochronę danych osobowych przetwarzanych przez Sklep przed ich modyfikacją, zniszczeniem, nieuprawnionym dostępem i ujawnieniem lub pozyskaniem oraz ich utratą, a także przetwarzaniem z naruszeniem przepisów określających zasady postępowania przy przetwarzaniu danych osobowych.
Dostęp do przetwarzania danych osobowych Klientów ma tylko ograniczona liczba pracowników Sklepu którzy posiadają upoważnienie nadane im przez Artrosmed Sp. z o.o., jako administratora danych.

VI.DODATKOWE INFORMACJE

W celu uzyskania dodatkowych informacji w zakresie niniejszej Polityki prywatności oraz spraw dotyczących zasad przetwarzania i ochrony danych osobowych u Administratora należy kontaktować się pod adresem mailowym sklep@artrosmed.pl

VII.KONTAKT Z ADMINISTRATOREM
1.Administratorem danych osobowych użytkowników Artrosmed Sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu 52-013, ul. Opolska 149.

2.W sprawach związanych z ochroną danych osobowych, Klient może skontaktować pisząc na adres sklepu internetowego sklep@artrosmed.pl

Updating…
  • Brak produktów w koszyku.