Skontaktuj się z nami + 48 791 922 849!

REGULAMIN 

Regulamin obowiązuje od dnia 15.04.2020

Spis treści:
I. Postanowienia ogólne
II. Definicje
III. Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną
IV. Przedmiot działalności Sklepu 
V. Warunki zawarcia umowy sprzedaży
VI. Płatności
VII. Ceny i dostawa

VIII Odstąpienie od umowy, zwroty
IX Reklamacja
X. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji 

XI. Odstąpienie od umowy
XII. Odstąpienie od umowy przez przedsiębiorców
XV. Ochrona danych osobowych
XVI. Postanowienia końcowe

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania umów sprzedaży za pośrednictwem Sklepu oraz określa zasady wykonywania tych umów, prawa i obowiązki Sklepu www.sklep.artrosmed.pl i klienta oraz zasady postępowania reklamacyjnego.
2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do klientów, jak i do przedsiębiorców korzystających ze Sklepu. 

 3. Administratorem Sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.sklep.artrosmed.pl  jest Artrosmed Sp. z o.o. wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki posiadającego adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Opolska 149; 52-013 Wrocław; NIP: 8992798636; REGON: 365462427; telefon + 48 791 922 849; mail: sklep@artrosmed.pl.
4. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Sprzedawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronie Sklepu. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Sprzedawca ma prawo do wglądu w treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania.

II. DEFINICJE
1. DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
2. FORMULARZ REJESTRACJI – formularz umożliwiający utworzenie konta dostępny na stronie internetowej Sklepu.
3. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – usługa elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków umowy sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
4. KLENT – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; – która zawarła lub zamierza zawrzeć umowę sprzedaży ze Sprzedawcą.
5. KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. 

6. KONTO – usługa elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Klienta stanowiący zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego zamówieniach w Sklepie.
7. PRODUKT – rzecz ruchoma będąca przedmiotem umowy sprzedaży.
8. REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.
9. SKLEP – Sklep internetowy Artrosmed dostępny pod adresem www.sklep.artrosmed.pl 
10. SPRZEDAWCA – Artrosmed Sp. z o.o. wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki posiadającego: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Opolska 149; 52-013 Wrocław; NIP: 8992798636; REGON: 365462427; Telefon Biuro + 48 791 922 849, mail: sklep@artrosmed.pl 
11. UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu.
12. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na rzecz Klienta za pośrednictwem Sklepu.
14. USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA, – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
15. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą formularza zamówienia zmierzającego bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży.

16. NEWSLETTER – materiały przesyłane przez Sklep drogą elektroniczną Klientom, którzy wyrazili wyraźną zgodę na ich otrzymywanie, mogące stanowić informację handlową w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

III. RODZAJE I ZAKRES USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ 
1. W Sklepie dostępne są następujące usługi elektroniczne: konto, formularz rejestracji, formularz zamówienia.
2. Konto – każdy klient może nieodpłatnie utworzyć indywidualne konto. Konto można utworzyć poprzez: 

 • uzupełnienie formularza rejestracji znajdującego się na stronie Sklepu,
 • uzupełnienie formularza zamówienia i zaznaczenie opcji „stworzyć konto?” 

3. Klient ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny do rezygnacji z konta. W celu dokonania rezygnacji z należy wysłać stosowne żądania za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@artrosmed.pl lub też pisemnie na adres: Artrosmed Sp. z o.o. ul. Opolska 149, 52-013 Wrocław. 

4. Każdy Klient może nieodpłatnie skorzystać z subskrypcji Newslettera. W tym celu należy podać adres poczty elektronicznej oraz wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Subskrypcja Newslettera jest nieodpłatna. Usługa wysyłania Newslettera w Sklepie świadczona jest przez czas nieokreślony. W celu dokonania rezygnacji z subskrypcji należy wysłać stosowne żądania za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@artrosmed.pl lub też pisemnie na adres: Artrosmed Sp. z o.o. ul. Opolska 149, 52-013 Wrocław.
5. Klient obowiązany jest do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Sprzedawcy oraz osób trzecich. Klient obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

IV. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI INTERNETOWEGO SKLEPU ARTROSMED

 1. Sklep prowadzi sprzedaż Produktów za pośrednictwem Sklepu internetowego Artrosmed pod adresem www.sklep.artrosmed.pl.
 2. Informacje znajdujące się na stronie Sklepu dotyczące oferowanych do sprzedaży produktów, w szczególności ich opisy, specyfikacje, parametry oraz ceny, nie stanowią oferty, lecz zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 3. Wszystkie towary oferowane w Sklepie są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych oraz prawnych. 

V. WARUNKI ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY 

1. Zawarcie umowy sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta zamówienia za pośrednictwem:
• formularza zamówień,

• telefonicznie lub e-mailem podając nazwę produktu, ilość, cenę (sugerując się ofertą Sklepu), dane adresowe i kontaktowe.

2. Zawarcie umowy sprzedaży za pośrednictwem formularza zamówienia następuje w chwili złożenia zamówienia przez Klienta. Potwierdzeniem złożenia zamówienia przez Sklep jest przesyłane na wskazany przez Klienta adres mailowy informacji o otrzymaniu zamówienia. W przypadku niedostępności części lub całości przedmiotu zamówienia, Klient może podjąć decyzję o częściowej realizacji zamówienia, wydłużeniu czasu realizacji lub anulowaniu zamówienia. 

5. W zamówieniu złożonym telefonicznie lub e-mailem należy podać adres dostawy, telefon i adres e-mail.
6. Formularz zamówienia należy wypełnić poprawnie, ponieważ tylko takie będą realizowane. Sklep może wstrzymać realizację zamówienia w przypadku, gdy prawdziwość lub rzetelność danych wprowadzonych do formularza przez Klienta budzą wątpliwości. W tym celu Sklep ma obowiązek niezwłocznie skontaktować się z Klientem.

7. Sprzedawca przyjmuje zamówienie do realizacji po sprawdzeniu dostępności zamawianego produktu w magazynie.
8. Po złożeniu zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie 

oraz informuje o przyjęciu zamówienia do realizacji. Potwierdzeniem złożenia zamówienia następuje poprzez przesłanie przez Sklep Klientowi wiadomości e-mail, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu zamówienia a następnie o przyjęciu do realizacji. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zgodnie z regulacjami Regulaminu dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży na odległość pomiędzy Sprzedawcą a Klientem. 

9. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej umowy sprzedaży następuje poprzez udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu www.sklep.artrosmed.pl  oraz przesłanie Klientowi wiadomości e-mail. Treść umowy sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sprzedawcy.
10. W szczególnych przypadkach Sprzedawca zastrzega sobie prawo nieprzyjęcia zamówienia do realizacji.
11. Zamówienia rozpatrywane i realizowane są następnego dnia roboczego od dnia zaksięgowania płatności na koncie firmowym Artrosmed Sp. z o.o.

VI. PŁATNOŚCI

1. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu umowy sprzedaży:

 • Płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki,
 • Płatności elektroniczne Przelewy24.

2.W przypadku wyboru przez Klienta płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.
3. W ofercie Sklepu dostępne są produkty gotowe do wysyłki w trybie 48h. Oferujemy również produkty na zamówienie dostępne dla Państwa za pośrednictwem naszej firmy z 14 dniowym czasem realizacji wykonania zamówienia. W celu upewnienia się, że dany produkt znajduje się aktualnie w magazynie lub ustalenia terminu dostawy prosimy o kontakt tel. +48 791 922 849 lub mailowy sklep@artrosmed.pl

4. Wraz z zakupionym towarem Klient otrzymuje:
• fakturę VAT lub paragon fiskalny potwierdzający zakup,
• gwarancję producenta.

VII. CENY I DOSTAWA
1. Klient informowany jest o łącznej kwocie przedmiotu zamówienia, kosztach dostawy oraz innych dodatkowych kosztach wynikających z postanowień umowy sprzedaży. 
2. Dostawa zamówienia odbywa się w wybrany przez Klienta i określony w zamówieniu sposób. Ceny produktów oraz koszty dostawy podane na stronie Sklepu są wiążące dla obu stron.
3. Dostawa odbywa się za pośrednictwem firmy kurierskiej.

4. Zamówienia za pobraniem realizowane i wysyłane są w kolejności ich spływania, a w przypadku przedpłat w kolejności zaksięgowania na koncie.

5. Na termin realizacji zamówienia mają wpływ:
• czas oczekiwania na wpłynięcie i zaksięgowanie wpłaty,

• czas realizacji i przygotowania do wysyłki zamówienia,
• czas dostarczenia wysłanego towaru za pośrednictwem kuriera. Czas dostarczenia przesyłki należy liczyć od momentu nadania.

VIII. ODSTĄPIENIE OD UMOWY PRZEZ KLIENTA ORAZ PROCEDURA ZWROTÓW

1.Klient ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży zawartej na odległość w terminie 14 dni bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży może zostać złożone na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Użycie formularza zwrotu nie jest obowiązkowe, a Klient może złożyć oświadczenie o odstąpieniu również w innej formie. Zwracany towar należy odesłać na adres Sklepu. 
2. Termin, w którym Klient może odstąpić od umowy, liczy się od dnia dostarczenia produktu Klientowi. Do zachowania terminu odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie do Sprzedawcy, przed upływem tego terminu, oświadczenia Klienta.
4. Zwracane produkty nie mogą nosić śladów użytkowania. Prosimy przed odesłaniem starannie zabezpieczyć produkt i jego opakowanie np. folią lub dodatkowym pudełkiem.
5. Zwroty przyjmowane są tylko i wyłącznie z dowodem sprzedaży np. wydanym w czasie sprzedaży paragonem lub imienną fakturą.
6. Zwroty wysyłane „Za pobraniem” nie będą odbierane.
7. Nie ma możliwości zwrotu należności przekazem pocztowym. Zlecenia przelewów wykonywane są w ciągu 14 dni od dnia otrzymania przedmiotu zwrotu.
8. W przypadku odrzucenia zwrotu produkt / produkty zostaną odesłane na koszt Klienta.

IX. PROCEDURA REKLAMACJI
1. Reklamacje związane ze świadczeniem usług elektronicznych oraz pozostałe reklamacje związane z działaniem Sklepu, Kupujący może składać:
• pisemnie na adres Artrosmed Sp. z o.o. ul. Opolska 149; 52-013 Wrocław; NIP: 8992798636; REGON: 365462427; telefon + 48 791 922 849,
• w formie elektronicznej na adres sklep@artrosmed.pl 
3. Kupujący w opisie reklamacji powinien wpisać: 

 • imię i nazwisko,
 • dane pozwalające zidentyfikować transakcję (np. numer złożonego zamówienia etc.),
 • przedmiot reklamacji, 
 • informacje i okoliczności dotyczące przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości;
 •  żądanie Klienta, 
 • dane kontaktowe składającego reklamację (adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu) umożliwiające skontaktowanie się z Klientem. 
 • W przypadku gdy podane przez Klienta dane nie są wystarczające do rozpatrzenia reklamacji, Sprzedawca niezwłocznie skontaktuje się z Klientem w celu uzupełnienia zaistniałych braków. 
 • Termin rozpatrzenia reklamacji zgłoszonej przez Klienta wynosi 14 dni od momentu jej zgłoszenia. 
 • Jeżeli Klient będący konsumentem zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni, uważa się, żądanie za uzasadnione. O rozstrzygnięciu wniesionej reklamacji Klient zostanie powiadomiony drogą mailową lub za pośrednictwem poczty na wskazany przez niego adres. 
 • Jeżeli kupującym jest Klient, a wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania rzeczy sprzedanej, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwa na kupującego. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady. Klient może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. 
 • Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby kupującego inny sposób zaspokojenia. 
 • Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Klient może żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów. Jeżeli Klientem jest Konsument, może on żądać od Sprzedawcy demontażu i ponownego zamontowania, jest obowiązany jednak ponieść część związanych z tym kosztów przewyższających cenę rzeczy sprzedanej albo może żądać od Sprzedawcy zapłaty części kosztów demontażu i ponownego zamontowania, do wysokości ceny rzeczy sprzedanej. 
 • Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na własny koszt dostarczyć rzecz wadliwą do miejsca oznaczonego w umowie sprzedaży, a gdy takiego miejsca nie określono w umowie – do miejsca, w którym rzecz została wydana Klientowi. Jeżeli ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania dostarczenie rzeczy przez Klienta byłoby nadmiernie utrudnione, Klient obowiązany jest udostępnić rzecz Sprzedawcy w miejscu, w którym rzecz się znajduje. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy Klientowi. Jeżeli kupującym jest Konsument a przedmiotem sprzedaży jest używana rzecz ruchoma, Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania rzeczy Klientowi.
 • W przypadku, kiedy z produktem dostarczona jest oryginalna karta gwarancyjna, napraw gwarancyjnych dokonują autoryzowane punkty serwisowe w całym kraju. Okres i warunki gwarancji oznaczone są w karcie gwarancyjnej oraz przy opisie danego produktu.

X. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI 
1. Klient będący konsumentem posiada następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

 • Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży. 
 • Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.
 •  Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). 

XI. ODSTĄPIENIE OD UMOWY
1. Klient, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży może zostać złożone na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 niniejszego Regulaminu. Użycie wzoru formularza zwrotu nie jest obowiązkowe, Klient może złożyć oświadczenie o odstąpieniu również w innej formie.

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży należy wysłać:
• pisemnie na adres: Artrosmed Sp. z o.o. ul. Opolska 149; 52-013 Wrocław; NIP: 8992798636; REGON: 365462427; telefon + 48 791 922 849
• w formie elektronicznej na adres sklep@artrosmed.pl 
2. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.
3. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy produktu. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze produkt od Klient, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania produktu z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
4. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza jego przeznaczenie. 

5. Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
6. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu produktu.

XII. ODSTAPIENIE OD UMOWY PRZEZ PRZEDSIĘBIORCÓW
1. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od umowy sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.
3. W wypadku Klientów nie będących konsumentami, Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia umowy sprzedaży.
4. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę produktu przewoźnikowi przechodzą na Klienta nie będącego konsumentem korzyści i ciężary związane z produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia produktu. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie produktu powstałe od przyjęcia go do przewozu, aż do wydania go Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.
5. W razie przesłania produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient nie będący konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.
6. W wypadku Klientów nie będących konsumentami Sprzedawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Klientowi stosownego oświadczenia.
7. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem niebędącym konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

XIII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Podstawą prawna przetwarzania danych Klienta jest umowa zawarta pomiędzy Klientem a Administratorem, do zawarcia której dochodzi w skutek złożenia zamówienia w Sklepie. 

2. Strony zawierając umowę dążą do uregulowania zasad przetwarzania danych osobowych, aby odpowiadały one w pełni postanowieniom rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1).

 3. Strony zawierając umowę powierzenia, w związku z której wykonaniem Administrator uzyskał zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie tj. imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, numeru telefonu, adresu e-mail.

4. Administrator zobowiązuje się przetwarzać powierzone dane osobowe w zakresie i w celu niniejszej umowy. Administrator uprawniony jest do przetwarzania powierzanych danych do dnia rozwiązania umowy.

5. Po ustaniu umowy Administrator zobowiązuje się do usunięcia powierzonych mu danych, w terminie 30 dni ze wszystkich nośników, programów, aplikacji i kopii, chyba że obowiązek dalszego ich przetwarzania wynika z odrębnych przepisów prawa.  

6. Administrator deklaruje, że wszystkie osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych zobowiązuje się do zachowania poufności. Administrator deklaruje, iż będzie stosował ochronę powierzonych mu danych osobowych przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem, tj. zniszczeniem, utraceniem, modyfikowaniem, nieuprawnionym ujawnieniem lub dostępem do danych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych (integralność i poufność). Administrator zobowiązuje się stosować środki techniczne i organizacyjne określone w art. 32 RODO adekwatne do stwierdzonego ryzyka naruszenia praw lub wolności powierzonych danych osobowych.

8. Administrator jest odpowiedzialny za udostępnienie lub wykorzystanie danych osobowych niezgodnie z treścią umowy, a w szczególności za udostępnienie powierzonych do przetwarzania danych osobowych osobom nieupoważnionym.

9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji zamówienia złożonego w Sklepie.

XVI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Regulamin określa zasady zakupów w sklepie www.sklep.artrosmed.pl  Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na wszystkie postanowienia i informacje zawarte w tym regulaminie.

2. Klient poprzez złożenie zamówienia akceptuje Regulamin Sklepu.
3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn tj.: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.

4.W przypadku zmian w Regulaminie, Sklep poinformuje Użytkownika o wprowadzonych zmianach oraz dacie, od której wejdą w życie, poprzez publikację informacji na stronie www.sklep.artrosmed.pl

5.W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

Załącznik nr 1 do Regulaminu Sklepu 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat:
Artrosmed Sp. z o.o.
ul. Opolska 149
52-013 Wrocław
Telefon: + 48 791 922 849
adres e-mail: sklep@artrosmed.pl 

Ja/My (*) niniejszym informuję/informujemy (*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy (*) umowy dostawy następujących rzeczy. 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

 • Data zawarcia umowy (*)/odbioru (*) ……………………………………..
 • Numer zamówienia …………………………………………………………

Imię i nazwisko Konsumenta(-ów) ……………………………………………….

Adres Konsumenta(-ów) ………………………………………………………….

Data ………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………… Podpis Konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
(*) Niepotrzebne skreślić.

Updating…
 • Brak produktów w koszyku.